algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Qwest Marine B.V. (hierna te noemen Qwest Marine B.V.) en koper.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met koper, voor de uitvoering waarvan door Qwest Marine B.V. derden dienen te worden
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van koper en Qwest Marine B.V.
 4. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden dan die van Qwest Marine B.V. wordt uitdrukkelijk van de hand
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Qwest Marine B.V. en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Qwest Marine B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Qwest Marine B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Qwest Marine B.V. zijn vrijblijvend, en gelden 5 dagen tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien de termijn is verstreken of het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is, waarbij Qwest Marine B.V. niet gehouden is enige schadevergoeding dan wel vergelijkend product te leveren conform de overeengekomen voorwaarden.
 2. Qwest Marine B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Qwest Marine B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Qwest Marine B.V. anders aangeeft.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3 Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Qwest Marine B.V. en koper wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper, Qwest Marine B.V. derhalve telefonisch/schriftelijk op de hoogte te stellen. Qwest Marine B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Qwest Marine B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, welke kosten door koper gedragen zullen worden.
 4. Qwest Marine B.V. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. (50% aanbetalingsfactuur en 50% eindfactuur)
 5. Indien Qwest Marine B.V. gegevens behoeft van de koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de koper deze juist en volledig aan Qwest Marine B.V. ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot schriftelijke aanpassing van de overeenkomst overgaan. Dit kan consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Qwest Marine B.V. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf schriftelijk prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, ALGEMENE VOORWAARDEN daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Qwest Marine B.V. gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door koper, of een daartoe bevoegde persoon.
 8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Qwest Marine B.V. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 9. Indien Qwest Marine B.V. bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Qwest Marine B.V. onder de volgende omstandigheden gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. – Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst; – indien de prijsverhoging voortvloeit uit een verplichting ingevolge de wet, zoals BTW, invoerrechten – elke prijsverhoging voor zover van invloed op de koopprijs zoals wijziging wisselkoersen, verhoging van lonen en andere arbeidsvoorwaarden etc.

 

 

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Qwest Marine B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: – de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; – na het sluiten van de overeenkomst Qwest Marine B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen; – de koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; – Indien door de vertraging aan de zijde van de koper niet langer van Qwest Marine B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal – indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Qwest Marine B.V. kan worden gevergd.
 2. Indien de ontbinding aan de koper toerekenbaar is, is Qwest Marine B.V. gerechtigd tot vergoeding van de door haar geleden schade, daaronder begrepen de kosten die daardoor direct en indirect zijn ontstaan.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Qwest Marine B.V. op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Qwest Marine B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en
 4. Indien Qwest Marine B.V. op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan en/of schadeloosstelling, terwijl de koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Qwest Marine B.V., zal Qwest Marine B.V. in overleg met de koper zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan Dit tenzij de opzegging aan de koper toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Qwest Marine B.V. is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de koper in rekening gebracht. Qwest Marine B.V. zal de koper zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Qwest Marine B.V. genoemde termijn te voldoen, tenzij Qwest Marine B.V. anders aangeeft.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Qwest Marine B.V. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Qwest Marine B.V. op de koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de koper in rekening worden gebracht.

 

 

Artikel 5 Overmacht

 1. Qwest Marine B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende ALGEMENE VOORWAARDEN oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Qwest Marine B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Qwest Marine B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Qwest Marine B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Qwest Marine B.V. zijn verbintenis had moeten
 3. Qwest Marine B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Qwest Marine B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Qwest Marine B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Qwest Marine B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Qwest Marine B.V. aangegeven. Qwest Marine B.V. is gerechtigd om periodiek te
 2. Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de koper van rechtswege in verzuim. De koper is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke In andere gevallen is de koper een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Qwest Marine B.V. heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Qwest Marine B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Qwest Marine B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 1. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk Indien Qwest Marine B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de koper worden verhaald. De koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Qwest Marine B.V. in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Qwest Marine B.V. totdat de koper alle verplichtingen uit de met Qwest Marine B.V. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is
 2. Door Qwest Marine B.V. geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden De koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Qwest Marine B.V. veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om Qwest Marine B.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte te
 5. De koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Qwest Marine B.V. ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Qwest Marine B.V. gerechtigd tot deze Voor zoveel als nodig verbindt de koper zich er jegens Qwest Marine B.V. bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Qwest Marine B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Qwest Marine B.V. en door Qwest Marine B.V. aan te wijzen derden om al die ALGEMENE VOORWAARDEN plaatsen te betreden waar de eigendommen van Qwest Marine B.V. zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames

 1. De door Qwest Marine B.V. te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Qwest Marine B.V. kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Qwest Marine B.V. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, indien van toepassing aan de koper in rekening gebracht worden.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de koper en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Qwest Marine B.V., de koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Qwest Marine B.V. geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 10 werkdagen na ontdekking schriftelijk aan Qwest Marine B.V. te worden De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Qwest Marine B.V. in staat is adequaat te reageren. De koper dient Qwest Marine B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overig bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal koper de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, ter keuze van Qwest Marine B.V., vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de koper voldoen. In geval van vervanging is de koper gehouden om de vervangen zaak aan Qwest Marine B.V. te retourneren en de eigendom daarover aan Qwest Marine B.V. te verschaffen, tenzij Qwest Marine B.V. anders aangeeft. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Qwest Marine B.V. daardoor gevallen, integraal voor rekening van de koper.

 Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien Qwest Marine B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Qwest Marine B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Qwest Marine B.V. is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige
 3. Qwest Marine B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Qwest Marine B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Qwest Marine B.V. toegerekend kunnen worden; ALGEMENE VOORWAARDEN – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Qwest Marine B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 6. Indien Qwest Marine B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Qwest Marine B.V. beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. De aansprakelijkheid van Qwest Marine B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 10 Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Qwest Marine B.V. en de door Qwest Marine B.V. bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de koper Qwest Marine B.V. van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de koper over op het moment waarop zaken in de macht van de koper worden gebracht.

Artikel 12 Vrijwaring

 1. De koper vrijwaart Qwest Marine B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Qwest Marine B.V. toerekenbaar is.
 2. Indien Qwest Marine B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de koper gehouden Qwest Marine B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Qwest Marine B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Qwest Marine B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de koper.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

 1. Qwest Marine B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Qwest Marine B.V. heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Qwest Marine B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zwolle.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Qwest Marine B.V..
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Versie September 2022
Om ons te helpen u beter van dienst te zijn, vragen wij u zo compleet mogelijk alle velden in te vullen. Hierdoor kunnen wij u snel en efficiënt van een passend antwoord voorzien.

Als u een vraag heeft over één van onze boten, vermeld dit dan en geef zo veel mogelijk details over uw vraag in het veld “Uw bericht”. Als u contact met ons opneemt voor een afspraak, vermeld dan uw voorkeursdatum en -tijdstip.